Rozširovanie trás

Projekt Bajkom k tajchom môže byť rozširovaný o ďalšie cyklotrasy pri spolupráci s našimi partnermi. Partnermi musia byť právne subjekty. Príkladmi takýchto partnerov sú obce, občianske združenia, alebo aj súkromné spoločnosti.  Na tomto mieste by sme radi vyjadrili svoju predstavu o tejto spolupráci.

V prípade, že ste právnym subjektom a máte predstavu o novej trase, kontaktujte nás na mailovej adrese mtbikerhh@gmail.com. Váš návrh spoločne prediskutujeme – ide predovšetkým o to, aby trasa vhodne zapadala do systému súčasných trás a aby viedla vhodným terénom. Pred tým, než zahájite komunikáciu, odporúčame prečítať si nasledujúce riadky popisujúce podmienky spolupráce.

Zaradenie trasy do projektu

Pod zaradením trasy do projektu rozumieme, že trasa je pomenovaná, zakreslená v mapách projektu (online aj papierové) a popísaná odpovedajúcim spôsobom (verbálny popis, obrázok profilu a kategorizácia povrchu, náročnosti, sklonu). Trasa je propagovaná prostredníctvom webovej stránky www.bajkomktajchom.sk a brožúrok, ktoré vydáva realizátor projektu – MT Biker Hodruša-Hámre.

Zaradenie trasy do projektu vykonáva realizátor.

Podmienky spolupráce

Do projektu môžu byť zaradené iba cyklotrasy, ktoré zapadajú do koncepcie trás svojim charakterom a spĺňajú nasledujúce podmienky:

  1. V teréne je trasa vyznačená prostredníctvom Jednotného systému značenia na Slovensku - STN 01 8028. Orientačné miesta (miesto kde je umiestnená jedna alebo viac orientačných tabuliek) sú očíslované.
  2. Trasa sa pravidelne udržiava. Sú na nej odstraňované prekážky a je zabezpečená jej zjazdnosť. Značenie trasy je udržiavané.

Splnenie týchto dvoch podmienok zabezpečuje navrhovateľ - partner, pričom mu pri splnení podmienky č.1 poskytneme ako realizátori projektu svoje skúsenosti a maximálnu spoluprácu v rámci našich momentálnych možností.

Podmienka č.2 je základnou podmienkou našej spolupráce. Nesplnenie tejto podmienky znamená vyradenie trasy z projektu.

Sorry, English version is not available.