Bajkom k tajchom

Dolný hodrušský tajch

Tajch vznikol ako reakcia na sťažnosti hodrušských ťažiarov na to, že nemajú dostatok pohonnej vody pre svoje zariadenia po vybudovaní Horného hodrušského jarku, ktorý im „kradol“ vodu pre Vindšachtovné tajchy.

História a súčasnosť

Pôvodným zámerom bolo len zvýšiť hrádzu starého Horného hodrušského tajchu a tým zvýšiť jeho kapacitu, čím dvorská komora poverila  Samuela Mikovínyho. Pri obhliadke Horného tajchu 7.6.1743 presvedčil  Mikovínyho sprevádzajúci mladý adjunkt banského inšpektora Matej Zipser  , že postaviť nižšie nový väčší tajch bude lacnejšie, kvalitnejšie a rýchlejšie. Mikovínymu sa návrh zapáčil a spracoval projekt. O vážnosti dôvery S. Mikovínyho a sile jeho odbornosti svedčí fakt, že s prácami  na príprave stavby hrádze sa začalo ešte v tom istom mesiaci bez predbežného schválenia stavby komorským grófom  Mitrovským.

Príprava stavby spočívala v očistení svahov kde mala stáť hrádza až na holú skalu, zrúcaní  a úplnom odstránení stúp zo dna dnešného jazera, vyhľadaní všetkých starých štôlní , ich vyčistení, vyplnení nepriepustným ílom a jeho ubití.  Samotné budovanie  nepriepustného jadra sypanej hrádze sa tiež robilo z hutneného ílu tak, že sa nabili 3 rady mocných dubových kolov, rady sa vyplietli vŕbovým prútím a medzi rady sa navážal íl, ktorý sa ubíjal a hutnil- napríklad aj preháňaním malého stádočka kôz a oviec,  pretože tieto zvieratká svojimi malými kopýtkami vyvíjajú oveľa väčší tlak na cm2 než napríklad kone.
Ďalšou zaujímavosťou je to, že na stavbe hrádze pracovalo sústavne cca 200 – 250 robotníkov, z toho bola často až polovica žien. V zime sa nepracovalo, vozil sa len materiál. V júli 1744 bola hrádza vysoká  14 metrov, práce sa kvôli financiám zastavili a preto výška nedosiahla pôvodne projektovanú úroveň 20 metrov. Hrádzu nadstavili o 9 metrov až v roku 1786. Zároveň však zhavarovalo vypúšťacie zariadenie a hrozilo, že novo nadstavená hrádza sa kvôli množstvu vody pretrhne. Vypúšťacie zariadenie tej doby si možno predstaviť ako veľký štupeľ na vani, pre istotu však zdvojený.  Začiatkom decembra sa pokazilo ovládanie aj druhého štupľa. Našťastie 4. Januára sa podarilo tajch odštupľovať banskému správcovi J. Lillovi, vodu vypustiť a výpust opraviť. Hrádza Dolného Hodrušského tajchu  mala vždy sklon podsadať v strede, preto bola viackrát v priebehu storočí opravovaná a spevňovaná. Jedným spevnením päty vzdušného svahu  v roku 1824 vznikla plošina, na ktorej je dnes volejbalové ihrisko pod hrádzou.
V roku 1960 došlo pri povodni opäť k porušeniu bezpečnostného prepadu a vypúšťacieho zariadenia, tentoraz sa však nedalo zavrieť a tak všetka voda vytiekla. V tomto roku sa pristúpilo k jeho generálnej oprave. Ako píše Hlavný banský merač závodu Bane Rozália v Hlavnej banskej knihe závodu p. Weiss – citujeme: „Ventilové  vodiace tyče boli opravené, aj drevené stolice. Pritom bahno zmylo ventil  a voda pri povodni sa začala prelievať cez hrádzu a túto začalo vymývať. Len vďaka tomu, že voda už nepribúdala vydržala hrádza a nedošlo ku katastrofe, ktorá by mala katastrofálne následky pre Hodrušskú dolinu, domy aj ľudí.
Potom závod dal hrádzu zrekonštruovať zvýšením v strede o 1 m, čo bolo iste spôsobené posadnutím hrádze. Vnútorná strana hrádze bola vyložená kameňmi asi 10 m pásom. Túto prácu vykonávali Vodné Stavby Žilina. Zväčša v zime a veľmi neodborne. Prepad  z rybníka bol vybudovaný vľavo železobetónový a krytí, práca bola prevedená dobre s dostatočným profilom v prípade povodní tvorí vodopád o výške 43 m. Práce boli dokončené v roku 1966.“
Hrádza bola zatiaľ naposledy v strede zvyšovaná v roku 2008. 

Zberné jarky

ajch mal krátky zberný jarok zachytávajúci potôčiky z bočných doliniek smerom k Rabensteinu, tento je dnes prebudovaný na chodník k autobusovej zastávke a je dlhý cca 700 m

Náhonné jarky

K stupám Rabenstein cca 500 m , druhý k stupe Horného hodrušského banského závodu cez Barenleuten v dĺžke cca 1500 m.

Parametre
Nadmorská výška 528m.n.m
Objem 641 000 m3
Vodná plocha 4,33 ha
Dĺžka koruny hrádze 199 m
Šírka koruny hrádze max. 5,7 m
Výška hrádze od terénu 22 m
Maximálna hĺbka 21 m
Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.