Goldfusský tajch

Povodie: Hron

Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2. polovici 18. storočia pre posilnenie zdrojov vody z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Nádrž je situovaná na ľavej strane vedľa cesty vedúcej z Banskej Štiavnice do Banskej Belej, neďaleko štôlne Juraj.
Jedná sa o menší z dvojice Goldfusských tajchov, označovaný aj ako Malý Goldfusský tajch. Veľký Goldfusský tajch zanikol už viac sko pred 100 rokmi.
Tajch stratil svoj význam v 19. storočí. V súčasnosti je nádrž naplnená vodou po svoju maximálnu hladinu a výška hladiny je regulovaná dreveným výpustom, ktorý sa nachádza v strede hrádze. Blízke okolie tajchu je porastené Pálkou Širokolistou (Typha latifolia), náletom vŕb a jelší. Nádrž je situovaná v nadmorskej výške 520 m.n.m.