Halčiansky tajch

Povodie: Hron

Halčiansky tajch vznikol v druhej polovici 18. storočia prehradením potoka prichádzajúceho z osady Halča patriacej k Banskej Belej. Spolu s Belianskym a Goldfusským tajchom slúžili na pohon stúp a hutníckych zariadení, ktoré sa nachádzali pod Banskou Belou a v Kozelníckej doline. V  r. 1909 bola  nádrž odovzdaná Vysokej baníckej a lesníckej škole v Banskej Štiavnici.  Halčiansky tajch a menšie jazerá v Kysihýbli slúžili na chov rýb a rybolov. Objem nádrže bol 257 000m³, max. hĺbka 13 m, výška koruny hrádze 11,5 m a dĺžka 123 m.   V súčasnosti  slúži pre rybárske účely a  plní významný krajinný prvok.