Bajkom k tajchom

Ciblikovská lúka

Tajch označovaný v starých dokumentoch ako Tajch v Hölle je zvyšok vodnej nádrže, bývalá vodná plocha, ktorá je dnes označovaná ako Ciblíkovská lúka alebo Skautský tábor pri Bani Rozália.

História a súčasnosť tajchu Ciblikovská lúka

Tajch je známy takisto ako Tajch v Hölle, alebo Skautský tábor.
Povodie: Hron
Hölle – Peklisko: Týmto názvom sa označuje najvyššia časť Hodrušskej doliny – miesta, kde sa dnes nachádza baňa Rozália, včítane Dolného a Horného Hodrušského tajchu. Dolina tu na svahoch hlavného hrebeňa Štiavnických vrchov – Tanádu , Červenej Studne a Kamenného Závozu vytvára akýsi kotol – prirodzenú zbernicu všetkých zrážok. Pravdepodobne už pred 16. storočím tu naši prapradedovia začali budovať systém menších vodných nádrží, ktoré pôvodne plnili funkciu dnešného Horného a Dolného Hodrušského tajchu a po ich vybudovaní v 18. storočí zanikli.

Z technického hľadiska môžeme rovnaký objem vody zhromaždiť buď vo viacerých menších tajchoch postavených v rade pod sebou, alebo vybudovaním jedného veľkého tajchu. Pôvodná a staršia je metóda budovania sústavy viacerých menších tajchov. Na vybudovanie hrádze menšieho tajchu je potrebné menej ľudí, menej peňazí aj kratší čas. Sústava reťaze menších tajchov – tajšíkov poskytuje aj výhodu menšieho rizika havárie hrádze – ak sa pretrhne hrádza jedného tajšíku povedzme vplyvom silnej prietrže mračien, jeho vodu zachytia alebo aspoň spomalia hrádze tajšíkov nachádzajúce sa pod ním. Tento efekt je využívaný napríklad pri Dolnom Hodrušskom tajchu, kde v prípade prietrže mračien prívalovú vodu zadrží najprv Horný Hodrušský tajch a sploští priebeh prívalovej vlny.
Koncepcia budovania veľkých tajchov s hrádzami dlhými aj niekoľko stoviek metrov a výškou desiatok metrov je relatívne nová – v našej oblasti sa používa len od druhej polovice 18. storočia

Nachádza sa v nadmorskej výške 610 m. n.m.  cca 100 metrov západne od dnešného  Horného Hodrušského tajchu, za poschodovou budovou patriacou k dnes prevádzkovanému lyžiarskemu centru.
Tajch mal sypanú hrádzu dlhú cca 120 metrov,  jej dnešná výška na vzdušnom svahu dosahuje maximálne 7 metrov. Hrádza však mohla byť znížená, pretože pravdepodobne v neskorších dobách slúžila ako zdroj stavebného materiálu pri prestavbách a zvyšovaní hrádze Horného Hodrušského tajchu. Hrádza samotná je dnes porastená lesom, na dvoch miestach je prekopaná kvôli odvodneniu Ciblíkovskej lúky. Napriek vcelku úctyhodným parametrom hrádze – porovnateľným s nejedným doteraz funkčným tajchom v Štiavnických vrchoch nebol objem zadržiavanej vody príliš veľký, môžeme ho odhadnúť na cca. 70 000 – 90 000 m3 . Pre porovnanie: Dolný Hodrušský tajch má objem cca 640 000 m3. Tajch totiž neprehradil hlbšiu dolinu a tak bol aj v dobe svojho vybudovania pomerne plytký, v najhlbšom mieste mohol mať maximálne 7 – 10 metrov .

Dno Tajchu v Hölle je v súčasnosti úplne zanesené naplaveninami z okolitých svahov ,prakticky až po úroveň dnešnej koruny hrádze, o problémoch  so zanášaním tajchu sú správy už v 17. storočí.
Kedy presne bol tento tajch vybudovaný, nie je známe. Pravdepodobne sa tak stalo koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia.
Prvú písomnú zmienku o tejto vodnej nádrži poznáme z roku 1584, kde sa spomína v súvislosti s výpočtom banských diel Brennerskej spoločnosti. Opäť sa spomína v rokoch 1617 a 1619 ako jedna z dvojice nádrží v Höll, „starý tajch“ je vraj už zanesený bahnom, druhým z dvojice tajchov je pravdepodobne vtedajší predchodca dnešného Horného Hodrušského tajchu, Hrádza Horného tajchu bola totiž neskôr v priebehu storočí viackrát zväčšovaná, rozširovaná a zvyšovaná.
Dolina pod tajchami bola už v týchto časoch uvádzaná ako „Hodritscher Puchgrund“ teda Hodrušská stupná dolina. Stupy ako zariadenia na drvenie, mletie a ďalšie zušľachťovanie strieborných rúd  boli rozťahané celým dnom Hodrušskej doliny až po Žarnovicu. Stupných budov boli v minulosti desiatky, nachádzali sa dokonca aj na mieste, kde sú dnes hrádza a dno Dolného Hodrušského tajchu.
Neskôr sa spomína už len Horný Hodrušský tajch a to v súvislosti s jeho opravami zvyšovaním a zväčšovaním objemu v rokoch 1705 a 1736. Môžeme teda oprávnene predpokladať, že starý Tajch v Hölle sa v 17 storočí už prestal používať.

Náplavy bahna a piesku, ktoré zaniesli dno tajchu v Hölle, vytvorili rovinu, ktorá sa v priebehu storočí stala močaristou lúkou. Lúku neskôr odkúpila rodina Ciblíkovcov, ktorá ju obhospodarovala až do 30. rokov 20. storočia, kedy bola na ľavej strane návodného  svahu bývalej hrádze vybudovaná chata skautov ako jej stála základňa. Chata mala kamenné základy, jej obytná časť bola drevená. Na priľahlej lúke bývalého jazera každoročne v lete táborili skauti a na rekreáciu využívali blízky, vtedy napustený Horný Hodrušský tajch, ktorý podľa mnohých svedectiev pamätníkov patril k najkrajším  v celých Štiavnických vrchoch. Žiaľ, chata po roku 1945 vyhorela – hovorilo sa, že ju podpálili miestni aktivisti najsilnejšej politickej strany, ktorým bol skauting tŕňom v oku. Dnes sú znateľné len jej základy, opäť vykopané v predchádzajúcich rokoch . Skautská tradícia letných táborov na Ciblíkovskej lúke bola obnovená až po roku 1990. Po roku 2000 je však skautský tábor opäť opustený a jeho ďalší osud je zatiaľ nejasný.

Parametre
Nadmorská výška610 m.n.m
Objem70 000 – 90 000 m3
Dĺžka koruny hrádze120 m
Šírka koruny hrádze max.3 až 4 m
Výška hrádze od terénu7 m
Maximálna hĺbkacca 7 m

 

Zdroje

Textový popis a fotografie v texte: Karsten Ivan 2010.

Banner: Bajkom k tajchom 2024

Poloha tajchu a jeho okolie

Máte návrhy na vylepšenie informácií o tajchoch? Neváhajte a napíšte nám.

Pokiaľ to bude v našich možnostiach, pokúsime sa vaše návrhy zapracovať.